Vetenskapliga studier

Knäled

En ettårig studie av dragbehandling för diagnostiserad knäartros med hjälp av Mastercare® Back-A-Traction®

Leds av: Carpe Diem, Rehabiliteringsavdelningen i Trollhättan, Sverige
Kontaktpersoner: Jeanette Soprani, Ann Fager
Projektperiod: Ca. 1,5 år
© Mastercare AB/Nordisk Rygghälsa AB

© Mastercare AB Får endast användas för Mastercare-produkter.

Observera: Studier är inte giltiga för "liknande" produkter på grund av den stora skillnaden i funktion och användning.

Bakgrund

Artros är ett problem för många men den terapeutiska arsenalen är begränsad. På grund av detta kan de flesta med sådana problem inte få adekvat behandling. Injektioner med hyaluronat har varit effektiva i vissa fall, men för majoriteten har det inte varit till någon hjälp enligt studier gjorda av bland annat Puhl och hans medarbetare (1).

Traktionsterapi har varit känt för att vara effektiv vid behandling av artros men hittills har inget verktyg för sådan behandling varit tillgängligt att arbeta med som är lätt nog att arbeta på egen hand. Knäledsplastik har använts som en sista utväg. Men bara för personer över 60 år. Eftersom personer som är yngre än så får diagnosen artros, blir det viktigt att hitta behandlingsmetoder som har en god och varaktig effekt utan att tillgripa kirurgiska ingrepp.

På Carpe Diem, en klinik i Trollhättan, pågår ett fortsatt projekt med Mastercare – Svenska Ryggvårdssystemet. Mest bland patienter med nacke/axel/ryggproblem.

Vid några tillfällen hade det visat sig att personer med knäleds-artros hade förbättrats avsevärt med effekter av smärtlindring och ökad rörelseförmåga. Huvudtanken på Carpe Diem är att tillsammans med våra deltagare hitta individens egna resurser och därmed kunna utöva egenvård. Mastercare är en utrustning som en person kan använda helt på egen hand efter att ha provat den och fått några enkla instruktioner om hur man använder den. Dessutom har Mastercare placerats på 40 arbetsplatser i staden, vilket gör det möjligt för deras anställda att fortsätta sin utbildning efter avslutad projektperiod på Carpe Diem.

Utifrån detta ville vi ta en närmare titt på denna behandlingsprincip. Om det skulle kunna vara effektivt i ett bredare spann, speciellt för patienter med knä-leder-artros.

Syfte

Målgrupp

Målgruppen består av personer i arbetsför ålder, diagnostiserade med knä-leder-artros. Omfattningen av artros kan variera.

Metod

För att få deltagare skickades information om studien till ortopediska konsultrummet på NÄL och till alla primärvårdscentraler med i Göta Älv-dalen. En annons och en artikel sattes in i Trollhättans tidning och genom dessa kom de flesta ansökningarna in. Sökande genom distriktsläkare och ortopeder var mycket få. De sökande som uppfyllde kriterierna kallades till ett möte där vi informerade dem om tillvägagångssättet för studien och att alla inte skulle ingå i testgruppen, eftersom halva gruppen skulle vara en kontrollgrupp. Därefter delades de personer som fortfarande var intresserade av att delta in i randomiserade grupper efter ålder och kön. 20 personer placerades i testgruppen och 20 i kontrollgruppen. 8 personer i kontrollgruppen drog sig ur strax före eller direkt efter första undersökningen eller. 8 personer slutade träna i testgruppen på grund av olika anledningar, (se specifik rubrik.)

Alla deltagare, före och efter att ha använt Mastercare, fick genomgå en undersökning där deras styrka, uthållighet, balans, rörlighet och krepitationer (fuktiga raser) samt palpationsömhet runt knäleden testades. De besvarade även ett frågeformulär om smärta och begränsningar på grund av knä-leder-artros. Kontrollgruppen gick igenom samma undersökningar, med 20 veckors mellanrum. De uppmanades att fortsätta leva precis som före studien. Inga andra åtgärder vidtogs.

Mastercare – Svenska Ryggvårdssystemet introducerades enligt tidigare rekommendationer av Carpe Diem, se bilaga nr 2. En passning gjordes med en fysioterapeut närvarande vid tre eller flera tillfällen, beroende på hur snabbt deltagaren lärde sig att använda Mastercare. Monteringen inkluderade teknisk förklaring om hur Mastercare fungerar genom praktisk träning. Ett träningsprogram infördes.

Patienten använde Mastercare hemma under en 20-veckorsperiod. Den första veckan, en gång om dagen i 2 minuter med 15 graders lutning. Resterande tid två gånger om dagen i 5-10 minuter åt gången. En träningsdagbok fördes dagligen, se bilaga nr 3.

Deltagarna i gruppen kom in på kontrollkontroll efter två veckor. I övrigt rekommenderades deltagarna att kontakta Carpe Diem om några problem uppstod.

Avbrutet deltagande

Från kontrollgruppen har 12 personer gått igenom undersökning 1 och 2. Sammanlagt 8 personer avslutade sitt deltagande före undersökning 2. 4 personer gick inte igenom den första undersökningen, 4 personer slutade före den andra. En av dessa för att han påbörjat en annan behandling och de återstående 7 slutade på grund av tidsbrist eller någon annan odefinierad anledning.

I testgruppen genomförde 12 personer både utbildningen och de två proven. 8 deltagare kunde inte slutföra programmet. 1 skadades av en fallolycka som orsakade enorm huvudvärk. 1 fick en meniskskada i sitt goda knä på sin arbetsplats och var rädd för att fortsätta.

1 upplevde att det redan instabila knäet blev mer instabilt. 2 hade inte artros men hade redan gått igenom första undersökningen och kunde därför inte “bytas”. 1 hann inte på grund av renoveringar i bostaden. 1 lyckades inte hålla kontakten enligt överenskommelse men hade då redan fyllt en plats. 1 upplevde problem i hälsenan i samband med utbildningen i Mastercare.

Resultat

Resultaten baseras på ett medelvärde beräknat på de 24 personer som genomfört hela studien, både i kontroll- och testgruppen.

Måtten vi använde, togs från VAS (Visual Analogue Scale) som fylldes i, och även från resultatet vi fick från C. Ekdahls instrument som mäter styrka.

Vi har tittat på förändringarna i graden av smärta och styrka samt begränsningarna i yrkeslivet och det sociala och dagliga livet.

Förbättringar skedde på alla punkter för testgruppen, men även i vissa fall i kontrollgruppen, se diagram 1-5.

Diskussion

Studien anses inte vara vetenskaplig då Etikforskningskommittén inte godkände den, på grund av att kontrollgruppen inte erbjöds behandling parallellt med testgruppen. Vi har dock fått ett resultat som inbjuder till ytterligare studier i större format.

I resultaten har det ökade gångavståndet inte registrerats eftersom mätning av detta inte kunde utföras korrekt. Gångavståndet är mycket viktigt både för patienterna och resultatet av studien, därför kommer detta i framtida studier att ta en viktig plats. På de personer vi mätte kunde vi dock se att testgruppen klarade en betydligt längre sträcka efter genomförd träning. I vissa fall kunde även löpning utföras utan problem.

I studien har man inte kommit fram till om effekten kvarstår eller inte när man slutar använda Mastercare. Det skulle vara av intresse att beakta den aspekten i framtida studier.

Ett av syftena med denna studie var att minska antalet sjukdagar, men eftersom deltagarna inte var sjukskrivna före studien gick detta inte att utvärdera.

Avslutningsvis kan vi säga att det verkar som att vi har hittat ett enkelt sätt att behandla en patientgrupp som tidigare varit svårbehandlad. Vidare kan patienterna sköta behandlingen själva och behöver inte vara beroende av institutionsvård, vilket givetvis ger ekonomisk vinst för samhället.

Diagram

Diagram 1
Diagram 3
Diagram 2
Diagram 4
Diagram 5

Referenser

1. Puhl W, Bernau A, Greiling H, et.al. Intra articular sodium hyaluronate in osteoarthritis of the knee: a multicenter, doubleblind study, Osteoarthis and Cartilage 1993; 1:233-41

Intresserad av att köpa en ryggbänk?