Vetenskapliga studier

Volvo Aero / LBP

Dr Dimberg treating a patient

Påverkningar av gravitationsförenklad dragning av ländryggen hos personer med kronisk ländryggssmärta på arbetsplatsen.

Författare:
         MD; PhD Lennart Dimberg
         Physiotherapist Lars-Göran Josefsson
         PhD Bo Eriksson
         © Mastercare AB/Nordisk Rygghälsa AB

© Mastercare AB Får endast användas för Mastercare-produkter.

Observera: Studier är inte giltiga för "liknande" produkter på grund av den stora skillnaden i funktion och användning.

Abstrakt

En 12-månaders studie genomfördes för att avgöra om gravitationsinversion på arbetsplatsen kan förhindra att ländryggssmärtor förvärras. Anställda med kronisk ländryggssmärta (LBP) inkluderades. Deltagarna stratifierades efter ålder, kön och arbetarkategori och randomiserades i tre grupper. Grupp 1 använde Swedish Mastercare Inversion System (SMIS) med inversion (head down) på 15 och 30 och ett kort träningsprogram i 10 minuter dagligen; grupp 2 använde den i 10 minuter två gånger dagligen och grupp 3 fungerade som kontrollgrupp. Ett frågeformulär användes för att få information om smärtnivåer i en visuell analog skala och om sjukdagar och sjukperioder. Frågeformuläret användes vid baslinjen, efter 3 månader och efter 12 månader. Ryggrörlighet mättes vid baslinjen och efter 3 månader.
 

Result

116 personer var inskrivna i studien. Av dessa fullföljde 108 (93 %) de första tre månaderna och 92 (79 %) fullföljde hela 12-månadersschemat. Vid starten var deltagarna i genomsnitt 44,1 år gamla och 77 % var män. En signifikant dosrelaterad minskning av smärta noterades för träningsgrupperna jämfört med kontrollgruppen efter 3 och 12 månader. Sjukfrånvaron på grund av LBP minskade i genomsnitt 7,9 dagar per individ i träningsgrupperna jämfört med året innan studien, medan frånvaron i kontrollgruppen ökade. Framåtböjning mätt med avstånd mellan finger och golv indikerade ökad ryggböjning, jämfört med baslinjen i träningsgrupperna men inte i kontrollgruppen.

Slutsats

Regelbunden gravitationsinversion visade en rimlig avhjälpande effekt på ländryggssmärta och sjukfrånvaron minskade. Nyckelord Lågryggssmärta, inversionsterapi, prospektiv studie tiltbord.

Introduktion

Inversionsterapi av LBP har använts sedan Hippokrates dagar då patienten hängdes upp och ner med fötterna knutna till stegpinnarna på en stege som hissades och släpptes, vilket gav en abrupt dragkraft till ryggraden (7). Sedan dess har olika former av dragutrustning använts och hävdats vara effektiva för att lindra LBP (11). Frederick Sheffield designade ett fällbart bord med en högpolerad hal skiva på vilken patienten fästes med en bäckensele. Genom att luta bordshuvudet nedåt 90, kunde han justera dragkraften från noll till 50 % av patientens egen kroppsvikt (14). Allvar
inversion som självbehandling för LBP med hjälp av inversionsstövlar populariserades i filmen American Gigolo (9). Annan dragutrustning som har använts i vetenskapliga tester är Backtrac och Back On-Track (2). Ännu en princip för ryggdragning som inte involverar inversion, illustreras av Gravitational Lumbar Traction System som utvecklats av Sister Kenny Institute. Här hängs användaren upprätt av en korsettliknande väst som bärs runt bröstkorgen. Vikten av den nedre delen av kroppen ger dragkraften (2), ungefär som den vanliga praxisen att hänga från en dörr för att avlasta LBP.

De flesta studier vi har granskat fokuserade på de grundläggande arbetsprinciperna för utrustning, biverkningar och fallrapporter, men vi har inte kunnat hitta någon kontrollerad prospektiv studie om det kliniska resultatet av inversionsterapi. Svenska Mastercare Inversion System (SMIS) eller Back-A Traction® är ett självanvändbart bord som svänger på en stålrörsram och är tiltbart till 15 och 30 (figur 1). Den suspenderar sin användare från vadderade rullar som spänner om anklarna. Ankelstödet är justerbart till kroppslängder på 150-215 cm. Tillverkaren hävdar att den är lätt att hantera, säker, billig och särskilt lämplig för en arbetsmiljö för att lindra ländryggssmärtan hos anställda med sådana problem. Om regelbunden användning av SMIS skulle ha en betydande effekt skulle det vara en effektiv och billig profylax som skulle förbättra de anställdas hälsa och eventuellt minska sjukdagens kostnader för arbetsgivaren.

1987 fanns det 14 miljoner betalda sjukdagar för ländryggssmärta (LBP) i Sverige, ett land med 8 miljoner invånare (13). 70 % av sjukperioderna var dock kortare än 10 dagar ( 1). Av 66 000 inlämnade anspråk på arbetsskadeersättning 1988 var 41 000 på grund av LBP (13). Uppskattningsvis 15 % av alla sjukdagar i USA i början av 1980-talet berodde på LBP (13). Uppenbarligen är LBP ett problem av stora proportioner för samhället och industrin.

För Volvo Aero Corporation, med cirka 3 000 anställda och 3 800 sjukdagar per år för LBP (1), innebär uppskattningsvis 150 USD per sjukdag en förlust på 570 000 USD per år. Om denna frånvaro kunde minskas med 10 % skulle en nettobesparing på 57 000 USD bli resultatet.

Studiens syfte

En randomiserad, kontrollerad studie med två träningsgrupper och en kontrollgrupp genomfördes i syfte att bedöma effekten av vanlig SMIS-träning på smärtnivå, ryggrörlighet och sjukfrånvaro hos kroniska LBP-patienter.

Material och metoder

Volvo Aero Corporation i Trollhättan tillverkar, servar och reparerar flygmotorer. Verksamheten omfattar även utveckling och produktion som omfattar rymdfordonskomponenter, hydraulik, dieselmotorkomponenter och båtvärmare. 1992 sysselsatte företaget närmare 3 000 personer, alla naturaliserade svenska medborgare. Cirka 1/3 var tjänstemän och cirka 15 % var kvinnor. De flesta anställda (90 %) använde företagets medicinska anläggning för sina medicinska problem.

Inklusionskriterier

Anställda som genomgått medicinsk behandling för LBP på företagsmedicinska avdelningen under de senaste 3 åren med 1. pågående LBP och/eller 2. LBP mer än 3 månader under de senaste 3 åren och/eller 3. LBP mer än 1 vecka mer än en gång under de senaste 3 åren.

Exklusionskriterier

Ovilja eller brist på tid att delta. Pågående heltidssjukskrivning vid alestudiestart. Andra samtidiga allvarliga medicinska tillstånd. Anställda med ovanstående kriterier hämtades från den medicinska tidsbeställningsstatistiken och randomiserades i 3 grupper: grupp 1 använde inversionssystemet i tio minuter en gång dagligen på betald arbetstid, grupp 2 använde systemet i tio minuter två gånger dagligen och grupp 3 fungerade som kontrollgrupp. Grupperna stratifierades utifrån tre kriterier: ålder, kön och arbetarkategori (blå eller vit krage). Inbjudningar att delta skickades till arbetsplatsen för femtio personer för varje grupp, där de också bad dem att delta i genomgångar som var skräddarsydda för varje grupp, förklarade studien i detalj och vad som förväntades av varje individ. Efter genomgången skrev de frivilligt på för att delta i studien. Alla anställda som använde SMIS fick först detaljerade instruktioner inklusive vissa övningar av en Mastercare-representant som övervakade träningen under den första veckan. Varje behandling bestod av 15 inversioner under 5 minuter inklusive övningar och sedan 30 för ytterligare 5 minuters avslappning. Femton bord ställdes upp i företagets gym, tillgängliga när som helst på dygnet, inom 10 minuters gångavstånd från företagets mest avlägsna del. All träning registrerades vid varje besök med personligt hålkort. Patienter som tränade en gång dagligen gjorde det vanligtvis i samband med sin lunch (kl. 11.00 till 13.00) och de som tränade två gånger dagligen gjorde vanligtvis sin andra omgång i slutet av arbetsdagen (15.00-17.00). De fick dock stor frihet att schemalägga utbildning när det passade. Programmet startade den 1 augusti 1992. En fördjupad uppföljning gjordes efter 3 månader (denna period var obligatorisk), och en slutlig uppföljning genomfördes i slutet av september 1993.

Mätningar

Eftersom deltagarna hämtades från journalerna hade alla tidigare undersökts för sina ryggbesvär av företagsläkarna och röntgades för att utesluta malignitet. Vid baslinjen samlades information in genom frågeformulär (1) under en sjuksköterskas övervakning om ålder, kön, arbetarkategori, smärtnivå (föregående veckas smärta på en skala från 0 till 10) med hjälp av en visuell analog skala (5), funktionsnivå, medicinering och annan behandling, sjukskrivning under de senaste sex månaderna och andra medicinska besvär. Även frekvensen av huvudvärk på en visuell analog skala (från 0=ingen till 10=mycket ofta), nack-/axelproblem och smärtnivå samt frekvensen av annan rörelsesmärta under föregående månad sammanställdes. En smärtritning gjordes också (15). Resultatet klassificerades i två variabler. Den första kodades av smärtfördelning: endast lokal ryggsmärta, rhizopati i benet och en kombination av de två med annan rörelsesmärta.

Den andra variabeln kodades av smärtmodalitet: 1 är lika med en modalitet; 2 är lika med två och 3 är lika med tre eller flera modaliteter. Mätningar av hackrörlighet gjordes på ett semi-randomiserat sätt ur gruppordning, med den standardiserade Mildenbergs fingergolvsmetod och Schober-testet (12). Schober-testet utfördes på följande sätt: med patienten stående upprätt gjordes ett märke på huden i nivå med Venus gropar, vilket ungefärligt L5. Ett andra märke gjordes 10 cm ovanför och ett tredje märke 5 cm under det första märket. Sedan böjde patienten sig framåt med knäna raka och nådde så långt som möjligt mot tårna. Ökningen mellan det övre och nedre märket togs som ett mått på ländböjning. Finger-golvmätningarna togs på båda sidor vid det första försöket av patienten att böja sig framåt med utsträckta knän tills det stoppades av smärta eller muskelspasmer. Blodtryck i ryggläge och intraokulärt tryck med applanationstonometri screenades med normer vid systoliskt <160 och diastoliskt <100 mm Hg respektive <20 mm Hg.

Efter 3 månader upprepades ovanstående procedur och information om antalet träningsepisoder sammanställdes. Subjektivt intryck av utrustningen, biverkningar och fria kommentarer samlades också in vid denna tidpunkt. Sjuksköterskan var blind för de tidigare mätningarna av ryggrörlighet, men på grund av förtrogenhet med patienterna var det omöjligt att blinda henne från vilka som tränade eller inte. Men för att undvika inter-observatörsvariationer hanterade samma sjuksköterska alltid samma patient.

Efter ett år gjordes en uppföljning inklusive antal träningstillfällen, antal sjukdagar och perioder för ländryggssmärta, förändringar i medicinering under de senaste 9 månaderna, subjektivt intryck av träningens effekt på välbefinnande och smärtparametrar av de olika delarna av rörelsesystemet föregående månad på den visuella analoga skalan som beskrivits tidigare. Inga rörlighetsmätningar gjordes.

Statistiska metoder

Jämförelser av grupperna gjordes med hjälp av konventionella statistiska tester. I förändringsjämförelser gjordes justeringar för ålder, kön, arbetskategori och initialvärde. Analysreferensen gjordes för både grupp 1 och 2 tillsammans (kombinerad träningsgrupp). Alla tester var dubbelsidiga. Statistisk signifikans togs till p<0,05 om inte annat anges.

Resultat

Av de 150 personer som tillfrågades var 116 inskrivna i studien och 108 (93%) fullföljde den obligatoriska 3 månader långa studien. Fördelningen av dessa deltagare
och baslinjeparametrarna visas i tabell 1. Nittiotvå personer (79%) fullföljde den 12 månader långa studien.

Avhoppare

Åtta personer deltog i studien men fullföljde inte behandlingarna. Två av dessa upplevde mer smärta efter några inledande inversionsbehandlingar, två kände sig yr och nära att svimma efter inversionen och två kom inte fram till behandlingarna. Dessutom vägrade två personer från kontrollgruppen att komma till uppföljningen. Avhoppen skilde sig inte signifikant från de andra deltagarna med avseende på kön, ålder eller arbetarkategori.

Ingen allvarlig samtidig sjukdom hittades, Alla patienter hade normalt blodtryck (<160/90). En patient hade något förhöjt intraokulärt tryck men godkändes av sin ögonläkare för studien.

Alla resultat efter 3 månader presenteras i tabell 2 och efter 12 månader i tabell 3. De genomsnittliga variablerna “smärta förra veckan” och “smärta som påverkar dagliga aktiviteter” minskade signifikant för grupp 2 och den kombinerade träningsgruppen efter tre månader jämfört med baslinjen, och ökade något för grupp 3 (kontrollgrupp) som framgår av figur 2. Finger-golvavståndet minskade i träningsgrupperna, vilket tyder på ökad ryggrörlighet efter 3 månader, och skilde sig från kontrollgruppen, där det ökade något som illustreras i figur 3. “Ländryggssmärta förra månaden” efter 12 månader minskade betydligt mer för den kombinerade gruppen jämfört med kontrollgruppen.

Genomsnittliga sjukdagar per deltagare och månad för ländryggssmärta och totalt 6 månader före studien (baslinje) och under studiens 12 månader visas i procent av baslinjevärdena i figur 4. Efter 12 månader fanns en lätt ökning av sjukdagar för LBP i grupp 1, träning en gång dagligen, en tydlig minskning av grupp 2-träning två gånger dagligen och en ökning i grupp 3, kontrollerna, jämfört med baslinjen. I den kombinerade träningsgruppen var skillnaden från baslinjen i förlorade sjukdagar per månad på grund av ländryggssmärta under 12-månadersstudien 7,9 dagar per deltagare. En nedåtgående trend visades för genomsnittlig längd av sjukperioder för LBP efter 12 månader i båda träningsgrupperna till skillnad från kontrollgruppen, figur 5. 12-månadersförändringarna i sjukperioder och sjukdagar var signifikanta mellan grupp 1 och 2 och kontrollgruppen. 71 procent av deltagarna i grupp 1 och åttiosex procent i grupp 2 rapporterade en positiv effekt av SMIS-terapi. De vanligaste orsakerna till att inte fortsätta regelbundet använda utrustningen trots de goda effekter som rapporterats var tidsbrist, lathet (20 deltagare), läkt rygg (5 personer) och negativa effekter – värre rygg- eller fotleds- och muskelvärk – (9 personens). Inga allvarliga negativa biverkningar rapporterades.

Diskussion

Denna studie har visat en signifikant dosrelaterad minskning av smärtindex för träningsgrupperna jämfört med kontrollgruppen, en ökning av ländryggsflexion som fingergolvsavstånd efter 3 månader och en minskning av “ländryggssmärta förra månaden”. Ökningen av ryggrörlighet visad genom minskning av finger-golvavstånd jämfört med baslinjen stöddes inte av en ökning i Schober-testet. Detta kan tyda på att rörlighetsökningen främst kom från hälsenorna. Under årens lopp har det förekommit omfattande diskussioner om mekanismerna för spinal traction-vad gör det och hur relaterar det till smärta? Detta är ingen lätt fråga att besvara, särskilt eftersom, enligt Nachemson, en tydlig diagnos för cirka 70 % av patenten med ländryggssmärta aldrig kommer att fastställas (13). Kane (8) beskriver studier som involverar röntgen av ländryggen före och efter dragning som visar en ländryggssegmentseparation på 1-2 mm med 35-150 kg dragkraft. Andra studier har visat minskning av diskbråck på CAT-skanning och bekräftad vertebral distraktion efter autotraktion (11, 3, 6). Huruvida den föreslagna effekten av dragkraft i denna studie berodde på detta eller en ökning av höjden mellan ryggradens foramina, vilket ökar utrymmet för nervrötter eller degenerativa leder (3), eller sträckning av de paraspinala ländmusklerna när orsaken till smärtan är muskelspasmer, eller främre eller bakre längsgående ligament (14), eller en allmän avslappningseffekt eller en kombination av dessa är ren spekulation. Ingen har visat hur stor en kotseparation som behövs för att ge en terapeutisk effekt och det verkar rimligt att anta att kotornas distraktion är en kontinuerlig variabel och inte ett “allt eller inget”-fenomen. Utöver detta utförde alla patienter som använde SMIS också en uppsättning rörelser skräddarsydda för att förstärka effekten av dragkraften. Deltagarna i denna studie hade kronisk LBP av olika orsaker, diskogena och icke-diskogena, och det har inte varit syftet med denna studie att bevisa exakt vilka av de ovan angivna effekterna som fungerade för enskild patient.

Under 12-månadersperioden var det en obetydlig ökning av sjukdagar för LBP i grupp 1, en mer uttalad minskning i grupp 2 och en ökning i grupp 3. Denna dos-respons-tendens i förhållande till kontrollgruppen kan stödja en verklig relation. Fyndet måste dock tolkas med försiktighet. Sjukanmälan påverkas av många andra faktorer såsom sociala attityder till arbete, typ av arbete och livsstil, och det kan finnas andra förklaringar till fynden än effekterna av behandling (1). Från vårt tidigare arbete inom sjukfrånvaro är det vår erfarenhet att antalet sjukskrivningar har varit ett bättre mått på behandlingseffekt än antalet sjukdagar, på grund av att ett fåtal patienter med mycket långa sjukperioder kan kasta sig. genomsnittligt antal sjukdagar per deltagare. Förändringen av sjukperioder som visas i figur 5 överensstämmer med en signifikant minskning av LBP för grupp 1, vilket också stöder upptäckten att detta kan vara en effekt av behandlingen.

Det kan hävdas att det är omöjligt att avgöra om den föreslagna effekten på ländryggssmärta av SMIS berodde på själva den omvända dragningen eller på det träningsprogram som också genomfördes och att en sådan effekt kan erhållas enbart med träningsprogrammet. Enligt Nachemson har dock ingen backskola visat sig vara effektiv hittills(13). Å andra sidan kan effekten bero på en kombination av dragkraft och träning, och det måste betonas att bordets speciella svängbara design var avgörande för träningens effektivitet.

Försiktighet har föreslagits för följande patientpopulationer: ökat intraokulärt tryck, hypertoni, okompenserad hjärtsvikt, halsartärstenos, hiatal bråck eller spinal instabilitet och personer som får antikoagulantia, kronisk huvudvärk, konstgjorda höftproteser, åksjuka och kronisk bihåleinflammation (9, 10) 4, 16, 8).

I vår studie har vi inte inkluderat några patienter med högt blodtryck. De vanligaste biverkningarna har varit yrsel, ortostatisk reaktion (2 patienter), smärta i anklar, knän eller muskler (4 patienter) och ökad ryggsmärta (4 patienter). Inga allvarliga biverkningar dokumenterades.

Referenser

1. Dimberg L, Olafsson A, Stefansson E et al: Sickness absenteeism in an engineering industry – an analysis with special reference to absence for neck and upper extremity symptoms. Scand JSoc Med 17:77-84, 1989.

2. Gianakopoulos G, Waylonis G, Grant P: Inversion devices: their role in producing lumbar distraction. Arch Phys Med Rehabil 66:100-102, 1985.

3. Gianakopoulos G, Waylonis G, Grant P: Inversion devices: their role in producing lumbar distraction. Arch Phys Med Rehabil 68:100-102, 1985.

4. Goldman RM, Tarr RS, Pinchuk BG et al: More on gravity inversion, West J Med 141, 1984.

5. Huskinsson EC: Visual Analogue Scales in Melzach R (Ed): Pain measurement and assessment. Raven Press, 1983, pp 33-37).

6. Judovich BD: Lumbar traction therapy and dissipated force factors. J Lancet 74:411-414, 1954.

7. Kane M, Karl R. Swain J: Effects of gravity-facilitated traction on intervertebral dimensions of the lumbar spine. JOSPT6(5):281-288, 1985.

8. Klatz RM, Goldman RM, Tarr RS: Gravity inversion therapy. West J Med 11:538-540, 1983.

9. Klatz R, Goldman R, Pinchuck B et al: Effects of gravity inversion on hypertensive subjects. The physician and sports medicine 13 (3):85-89, 1985.

10. London GM, Levenson JA, Safar ME et al: Hemodynamic effects of head-down tilt in normal subjects and sustained hypertensive patients. Am J Physiol 245:194-202, 1983.

11. Mathews J: Dynamic discography: a study of lumbar traction. Ann Phys Med 9:275-279, 1968.

12. Mildenberg F: Back mobility. Compendium, Skönvik Rehabcenter, 35-44, 1991.

13. Nachemson A: Low Back Pain – a societal problem, The Swedish Council on Tecnology Assessment in Health Care, 1 200, 199l.

14. Sheffiel F: Adaptation of tilt table for lumbar traction. Arch Phys Med Rehabil 14:469-472, 1964.

15. Sivik T, Gustafsson E, Klingberg K: Differential diagnosis of low-back pain patients. A simple quantification of the pain drawing. Nord J Psychiatry 46: 55 – 62, 1992.

16. Zito M: Effects of two gravity inversion methods on heart rate, systolicbrachial pressure, and ophtalmic artery pressure. Therapy 68:20-25, 1968.

Baslinjeparametrar

Group 1 training once daily, group 2 training twice daily, group 3 is the
control group. Figures in parentheses are Standard Deviation.
means statistically significant vs control group (p<0.05)

Tabell 1

Grupp 1 2 3

nr 35 34 39

Ålder 43,4 (11,1) 44,0 (10,9) 45,0 (11,1)

% män 86 76 69

% blå krage
arbetare 66 53 72
Genomsnittligt antal
sjukdagar per deltagare
och månad (senaste 6 månaderna)
totalt 0,647 1,931 0,547
varav för LBP 0,132 1,420 0,128

Genomsnittligt antal
sjukperioder per deltagare
och månad (senaste 6 månaderna)
totalt 0,177 0,184 0,173
varav för LBP 0,025 0,058 0,043

VAR mest smärtsamt
rörelse förra veckan
0 = ingen smärta,
10 = outhärdlig smärta 2,3 (2,3) 1,8 (1,9) 1,4 (1,7)

VAS genomsnittlig smärtbelastning
vecka 1,7 (1,9) 1,9 (2,0) 1,0 (1,5)
Smärta som påverkar dagligen
aktiviteter förra veckan
0 = ingen tillgivenhet,
5 = kan inte göra någonting 1.9 (0.9) 2.1 (0.9) 1.8 (0.9)

TABELL 1 FORTS 1

Grupp 1 2 3

Huvudvärk förra månaden

0 = aldrig, 10 = ofta 1,9 (2,7) 1,3 (1,4) 1,9 (2,8)
Nacke/axelproblem
förra månaden
0 = aldrig. 10 = ofta 2,9 (3,4) 3,1 (3,9) 3,0 (3,6)

Genomsnittlig nacke/axel
smärta förra månaden
0 = ingen smärta, 10 = in-
uthärdlig smärta 2,6 (2,9) 2,1 (2,5) 1,8 (2,0)

LBP förra månaden
0 = aldrig, 10 = ofta 3,5 (3,4) 4,9 (3,5) 3,5 (3,3)
LBP förra månaden
0 = ingen smärta,
10 = outhärdlig smärta 3,2 (2,7) 3,7 (2,2) 2,7 (2,9)

Annan muskelvärk varar
månad 0 = aldrig, 10 = ofta 1,6 (2,9) 0,8 (1,7) 2,0 (3,2)
Smärtfördelning (smärta
ritning) vid studiestart
(%)
Nr LBP 26 9 21
LBP endast 29 38 10
LBP och smärta i benet 0 6 0
LBP och andra smärtställen 45 47 69

TABELL 1 FORTS 2

Grupp 1 2 3

Ländryggssmärta modaliteter
(värkande, brännande,
bedöva, skära,
sömmar, kramp)
(%)
Ingen smärta 26 9 23
En modalitet 43 29 26
Två modaliteter 26 41 31
Tre eller flera modaliteter 5 21 20

Användning av smärtstillande medicin

(%)
dagligen 0 0 3
ibland 34 41 36
aldrig 66 59 61

Annan ryggbehandling
förra månaden (%) 6 21 10

TABELL 2

Tre månaders uppföljning
Grupp 1 tränade en gång dagligen, grupp 2 två gånger dagligen och grupp 3 var kontrollen
grupp. Parenteser är procentsatser av baslinjevärden.
betyder statistiskt signifikant förändring av baslinjen p<0,05 och (*) medel
betydande förändring mellan båda träningsgrupperna tillsammans och kontrollen
grupp och **p<0,0l.

Grupp 1 2 3

nr 35 34 39

Genomsnittligt antal
utbildningsperioder per
deltagare
totalt 40 75 0
per vecka 4,0 8,1 0

Mest smärtsamt
träning förra veckan
0 = ingen smärta. 10 =
outhärdlig smärta 1,5 (65) 0,8 (44) 1,2 (86)

Genomsnittlig smärtbelastning
vecka 0 = ingen smärta,
10 = outhärdlig smärta 1,4 (82)(*) 0,9 (47)** 1,2 (120)

Smärta som påverkar dagligen
aktiviteter förra veckan
från 0 = nej
störning, 5 = kan inte
gör vad som helst 1,7 (89)(*) 1,4 (67)** 1,7 (94)
Användning av smärtstillande medicin
%
Dagligen 0 0 0
Sällan 31 35 45
Aldrig 69 65 55

TABELL 2 FORTS 1

Grupp 1 2 3
Annan behandling sist
3 månader
% 9 0 8

Huvudvärk förra månaden
från 0 = aldrig, 10 =
mycket ofta 1,5 (79) 1,2 (92) 1,6 (84)

Smärta i nacke/axel
förra månaden
från 0 = aldrig,
10 = mycket ofta 1,2 (41) 1,6 (52) 2,2 (73)

Smärta i nacke/axel
senaste månaden från 0 =
ingen smärta, 10 = in-
tolerabel smärta 1,2 (46)** 1,2 (57) 1,8 (100)

LBP-belastning
månad från 0 = aldrig,
10 = mycket ofta 3,4 (97) 2,5 (51) 3,2 (119)

LBP-belastning
månad från 0 =
ingen smärta, 10 = in-
tolerabel smärta 2,4 (75) 2,3 (62) 2,5 (93)

TABELL 3

12 månaders uppföljning.
Grupp 1 tränade en gång dagligen, grupp 2 två gånger dagligen och grupp 3 var kontrollen
grupp. Inom parentes finns procentandelen av baslinjevärden. * Betyder
signifikant förändring av baslinjen jämfört med kontrollgruppen p<0,05 och
**p<0,01. (*) Betyder betydande förändring mellan båda träningsgrupperna tillsammans
och kontrollgruppen.

Grupp 1 2 3

nr 28 29 35

Genomsnittligt antal
utbildningsperioder per
deltagare under sist
9 månader
per vecka 1,9 1,9

Ha utbildningen
påverkade ditt väl-
varelse
%
Ingen skillnad 18 7
Positivt 71 86
Negativt 11 7

Ha din smärta
medicinering ändrats
under den sista
3 månader?
%
nr 93 90 94
ja, ökade 0 0 0
ja, minskade 7 10 6

Huvudvärk förra månaden
( ) betyder % av baslinjen
0 = aldrig, 10 = ofta 0,7 (41)* 1,4 (100) 1,7 (81)
Tabell 3 forts 1

Grupp 1 2 3
Nacke/axelproblem
förra månaden
( ) betyder % av baslinjen
0 = aldrig, 10 = ofta 1,4 (48) 1,4 (45) 1,9 (73)

Genomsnittlig nacke/axel
smärta förra månaden
( ) betyder % av baslinjen
0 = ingen smärta, 10 = in-
tolerabel smärta 1,2 (46)* 2,2 (110) 2,0 (125)

LBP förra månaden
( ) betyder % av baslinjen
0 = aldrig, 10 = ofta 2,7 (71) 2,0 (43)** 3,6 (100)

LBP förra månaden
( ) betyder % av baslinjen
0 = ingen smärta
10 = outhärdlig smärta 2,4 (74)(*) 2,4 (63)(*) 3,4 (123)

Annan muskelvärk varar
månad
( ) betyder % av baslinjen
0 = aldrig, 10 = ofta 0,9 (76) 0,9 (119) 1,7 (92)

Intresserad av att köpa en ryggbänk?